ثبت دیدگاه

جانم علی اصغر

3

سوگواره عاشورایی؛

جانم علی اصغر

۱۱ / آبان / ۱۳۹۵ - ۱:۱۷ ب.ظ

بر دست من مزن پر
جانم علی اصغر
در پیش چشم بابا
گشتی چو غنچه پر پر

((آوا گروه))
پر خون شده گلویت
هم چهره ی نکویت
خون گشته آبرویت
در خون شدی شناور

((لای لای لالای لالای لای
لالای علی اصغر
لالای عزیز بابا
لای لای لالای لالای لای))

از تیر خصم کافر
چون گل شکفته حنجر
پرپر مزن که دیگر
جان می دهی به دلبر
جانم علی اصغر

((آوا گروه))
از داغت ای ستاره
بشکسته گاهواره
خون می شود دوباره
قبل حزین مادر

((لای لای لالای لالای لای
لالای علی اصغر
لالای عزیز بابا
لای لای لالای لالای لای))

مادر به قلب خسته
در ماتمت نشسته
بال و پرت شکسته
در راه عشق حیدر

((آوا گروه))
مادر به قلب خسته
در ماتمت نشسته
بال و پرت شکسته
در راه عشق حیدر

((لای لای لالای لالای لای
لالای علی اصغر
لالای عزیز بابا
لای لای لالای لالای لای))

+ دیـــدگاه